Vol 3, No 2 (2019)

September - Maret

Daftar Isi

Artikel

Faridah Umamah
R. Kahiariyatul Afiyah
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
60-67
Lailatul Khabibah
Mukhoirotin Mukhoirotin
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
68-77
Siti Haniyah
Prasanti Adriani
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
78-88
Indah Wulaningsih
Ira Lindiyani
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
89-100
Ikhwan Hamid
Devin Priharninuk
Achmad Zakaria
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
101-108
Arifa Retnowuni
Athi’ Linda Yani
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
109-118
Aima Nur Maulida
Khotimah Khotimah
Abstrak views: 0 | pdf views: 0
pdf
119-129